คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ 2)

1. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง อนุกรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง อนุกรรมการ
4. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
5. นางสาวจริญญา พัดทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
6. น.ส.เกษร คนค้า ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
7. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด อนุกรรมการ
8. นางสาวสุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
9. น.ส.นันทิกานต์ พวงบุบผา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อนุกรรมการ
10. นางสาวจิราภรณ์ จิตพยัค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
11. นางจิตขจี ภักดี เจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
12. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
13. นางสาวสุปราณี ทาเทพ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต