คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ 2)

1. น.ส.ณัฐวิมล ใจเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักคลัง ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง อนุกรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง อนุกรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
5. น.ส.กมลวรรณ อินธิจักร์
6. นาวาตรีหญิงนลินี คุณธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
7. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด อนุกรรมการ
8. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
9. น.ส.ปิยนันท์ เกิดแก่น นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
11. น.ส.ฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห์ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
12. นายบูรกฤดิ คุ้มรักษา พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต