คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี (ชุดที่ 2)

1. นางสาวชฎารัตน์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการ
2. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นางพิมพร เทียนถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
4. น.ส.นันทิกานต์ พวงบุบผา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อนุกรรมการ
5. น.ส.เกษร คนค้า ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
6. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด อนุกรรมการ
7. นางจิตติมา พรมเทพ ผอ.ส่วนบริหารงานการคลัง อนุกรรมการและเลขาฯ
8. นางสาวสุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
9. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต