คณะกรรมการบริหารกองทุน
นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ที่ปรึกษา
        

สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
ที่ปรึกษา
        
นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ
ท้องถิ่นอำเภอ
ที่ปรึกษา
        

ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
ประธานกองทุนฯ

นางสมนึก สินพูนภักดิ์
กรรมการ

น.ส.นันธิดา เกียรติพัฒนาชัย
กรรมการ

นางสาวรัตนา แย้มศรี
กรรมการ

นางสุภาภร์ จันทร์ลุน
กรรมการ

นางดรุณี วิชิต
กรรมการ

นางสาวภัทรินี แจ้งสุข
กรรมการ

นางอุไร มาศวิเชียร
กรรมการ

นางพรรณี ประหยัดทรัพย์
กรรมการ

นายศักดิ์ชัย ขาวขำ
กรรมการ

นายชูชาติ ชัยมงคลภักดิ์
กรรมการ

นายสุธิชัย สุขเกษม
กรรมการ

นายสัมฤทธิ์ ประตูเงิน
กรรมการ

นายอุดม แสนทวี
กรรมการ

นายชั้น รักสูงเนิน
กรรมการ

นายไชยวัฒน์ มีคุณ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

น.ส.ณัฐวิมล ใจเที่ยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต