คณะกรรมการบริหารกองทุน
นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ที่ปรึกษา

นางสิริรัตน์ คำอ่อน
สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
ที่ปรึกษา

นางลำพวน สุขเมฆ
ท้องถิ่นอำเภอ
ที่ปรึกษา

ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
ประธานกองทุนฯ

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม
กรรมการ

นายดำรงค์ศักดิ์ แต้เจริญ
กรรมการ

นายพัชรพล คุณสมบัติ
กรรมการ

นางพรพักตร์ เต๊กสี
กรรมการ

นางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข
กรรมการ

นางพิมประภา พลเธียร
กรรมการ

นายสมศักดิ์ สันติยานนท์
กรรมการ

นางสุภาภร์ จันทร์ลุน
กรรมการ

นางสาวรัตนา แย้มศรี
กรรมการ

นายชาลี ยาตา
กรรมการ

นางสุภาพร ฝอยทอง
กรรมการ

นางซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย
กรรมการ

นายศักดิ์ชัย ขาวขำ
กรรมการ

นายชั้น รักสูงเนิน
กรรมการ

นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

นางสาวพลาพร สมพรบรรจง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

นางสาวชฎารัตน์ กุศล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต