คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 3)

1. น.ส.สุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาล
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์
รองปลัดเทศบาล
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
4. นางจิตขจี ภักดี
อนุกรรมการ
5. นางชาริณี เจียมสันต์
อนุกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ
อนุกรรมการ
7. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
อนุกรรมการและเลขาฯ
8. นางพิมพร เทียนถาวร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
9. หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
10. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ