คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ 1)

1.
น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ
อนุกรรมการ
2. นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
ที่ปรึกษา
รองนายกเทศมนตรี
3. นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง
ที่ปรึกษา
รองนายกเทศมนตรี
4. สมาชิกสภาจังหวัด
นายเอกชัย กลิ่นกุสุม
ประธานคณะอนุกรรมการ
5. นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
รองนายกเทศมนตรี
รองประธานคณะอนุกรรมการ
6. รองปลัดเทศบาลที่ดูแลกองสาธารณสุข
นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์
อนุกรรมการ
7. สมาชิกสภาเทศบาล
นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ
อนุกรรมการ
8. สมาชิกสภาเทศบาล
นายชั้น รักสูงเนิน
อนุกรรมการ
9. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
อนุกรรมการ
12. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
อนุกรรมการ
13. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
14. หน. ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
อนุกรรมการ
15. หน. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
อนุกรรมการ
16. นางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1
อนุกรรมการ
17. นางสาวศุฐินันท์ เลื่อนแป้น
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2
อนุกรรมการ
18. นายนพดล เนียมสี
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3
อนุกรรมการ
19. น.ส.จริญญา ทัดทอง
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5
อนุกรรมการ
20. หัวหน้าฝ่ายนิติการ
อนุกรรมการ
21. หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค
อนุกรรมการ
22. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
23. นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อนุกรรมการ
24. นางสาวรัตนา แย้มศรี
ตัวแทน จพสช.
อนุกรรมการ
25. น.ส.สุภาพร ฝอยทอง
ตัวแทน อสม.
อนุกรรมการ
26. นางสมหมาย ม่วงโมรา
ตัวแทน อสม.
อนุกรรมการ
27. นางบุญส่ง บูรณะภรณ์
ตัวแทน อสม.
อนุกรรมการ
28. นายประดิษฐ์ ศรีเสถียร
ตัวแทนชุมชน
อนุกรรมการ
29. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
อนุกรรมการ
30. นางพิมประภา พลเธียร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อนุกรรมการและเลขาฯ
31. นายภัทรพล ภูคุ้มจันอัด
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
32. น.ส.พัชยา ทองบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ