โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน เทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     พื้นที่เทศบาลนครรังสิต เป็นชุมชนเมือง แต่มีชุมชนชายขอบซ่อนอยู่ สภาพที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนที่อนยู่อาศัยเป็นคนไทย คนเร่ร่อน ที่สถานะไม่ใช่คนที่มีภูมิลำเนาในตำบลประชาธิปัตย์ การสร้างบ้านบุกรุกในพื้นที่กรมชลประทาน ไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพ กรณีสวัสดิการต่างๆที่ระบุว่าต้องเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในตำบลประชาธิปัตย์ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการนั้น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขาดผู้ดูแล เป็นพื้นที่สีแดงในเรื่องยาเสพติด ไม่มีน้ำประปาใช้ น้ำดื่มไม่สะอาด การดื่มน้ำที่ไม่สะอาดถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆจากสภาพปัญหาที่พบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ และสนับสนุนน้ำดื่มที่สะอาดแก่ประชาชน

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
    4.2 เพื่อสนับสนุนนำ้ดื่มสะอาดให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและมีภาวะพึ่งพิง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมหารือ รับมอบนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับความช่วยเหลือ
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
    - จัดซื้อชุดผลิตน้ำดื่ม ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO)
    - ผลิตน้ำดื่มส่งมอบสนับสนุนให้กับกลุ่มด้อยโอกาสและผู้มีภาวะพึ่งพิง
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
     จำนวน 450  คน
    ประชาชนร่วมอบรมให้ความรู้ 50 คน กลุ่มด้อยโอกาสและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด 400
   กิจกรรม :
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
      
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 13 มกราคม 2566 สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 330,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มฯลฯ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- เครื่องผลิตน้ำดื่ม RO เป็นเงิน 180,000.00 บาท
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม เช่น ขวดพลาสติก ฯลฯ เป็นเงิน 143,950.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
    2. ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและมีภาวะพึ่งพิงได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า  หน่วยงาน เทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง 

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต