โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพปากและฟัน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียน และครู ได้รับความรู้ในการแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 736 คน
    นักเรียนโรงเรียนดวงกมล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - สำรวจความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปของการทำโครงการ
    - - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
    - - กลุ่มนักเรียนผู้นำ ทำการสาธิตวิธีการแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี (120 คน)
    - - การสาธิตวิธีการแปรงฟันแห้ง (สถานที่นอกห้องน้ำภายใน) กลางแจ้ง โดยมีอุปกรณ์รางทิ้งฟองเป็นอุปกรณ์การสาธิต
    - - ทบทวนถึงความรู้ในการแปรงแห้งอย่างถูกวิธี
    - - สรุปความเข้าใจของนักเรียน......จบการอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 1 คน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าแปรงสีฟัน+ยาสีฟัน เป็นเงิน 36,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพฟันดี ฟันไม่ผุ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต