โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ สร้างเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติดด้วยฟุตซอล

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน พัฒนาสตรีชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑

3.หลักการเหตุผล
     ในปัจจุบันการสอนและการฝึกได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในชุมชนให้มีการดูกีฬาเป็น เล่นเป็น อีกทั้งวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ในส่วนทางด้านร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้เด็กได้มีโอกาสไปแสดงทางความสามารถด้านกีฬาและสามารถหาชื่อเสียงให้กับชุมชน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยได้ ในฐานะที่กลุ่มพัฒนาสตรี เป็นส่วนหนิ่งของสังคม จึงมองเห็นความสำคัญของเด็กๆ เด็กๆในชุมชนจึงให้ความรู้ และวิธีที่จะทําให้เด็กๆที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในชุมชนได้เป็นอย่างดี

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
    4.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - 2.1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรีชี้แจงการจัดทำโครงการ
    - 2.1.2 เลือกประธานและกรรมการดำเนินการ
    - 2.1.3 เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2566
   ขั้นดำเนินการ
    - 2.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตซอล มีอายุตั้งแต่ 7-15 ปี จำนวน 30 คน
    - 2.2.2 มีการจัดอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากร บรรยาย พื้นฐานและทักษะในการเล่นฟุตซอล - วิธีเสริมสร้างร่างกายในกีฬาฟุตซอล - พฤติกรรมของการเป็นนักกีฬาที่ดี และกฏระเบียบข้อบังคับ กติกาของกีฬาฟุตซอล
    - 2.2.3 โดยจะมีการฝึกซ้อมฟุตซอลทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.30 -17.30 น.วันละ 1 ชม. เป็นเวลา 100 วัน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 30  คน
    เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 7- 15 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1
   กิจกรรม : 9. อื่นๆ(ระบุ) กีฬาฟุตซอล
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       9. อื่นๆ(ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหายาเสพติด

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 10 กันยายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามฟุตบอล ตั้งระหว่างตึก 28 และ 29

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 17,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่ากระดาษและอุปกรณ์ในการลงชื่อและทำทะเบียนประวัตินักกีฬาฟุตซอล จำนวน 1 ชุดๆละ 1,000 บาท (ใช้ 92 วัน) เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 คน x 6 ชม. เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ35 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 85 บาท จำนวน 30 คนๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 2,550.00 บาท
- ค่าลูกฟุตซอลจำนวน 10 ลูกๆละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,250.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย มีการเข้าร่วมกิจกรรมจนจบหลักสูตร
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวดวงพร สิงหาคม หน่วยงาน พัฒนาสตรีชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวกนกพร ทองก้อน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต