โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติดด้วยฟุตซอล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
    1.1.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย มีการเข้าร่วมกิจกรรมจนจบหลักสูตร
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 7- 15 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 2.1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรีชี้แจงการจัดทำโครงการ
    - 2.1.2 เลือกประธานและกรรมการดำเนินการ
    - 2.1.3 เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2566
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 2.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตซอล มีอายุตั้งแต่ 7-15 ปี จำนวน 30 คน
    - 2.2.2 มีการจัดอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากร บรรยาย พื้นฐานและทักษะในการเล่นฟุตซอล - วิธีเสริมสร้างร่างกายในกีฬาฟุตซอล - พฤติกรรมของการเป็นนักกีฬาที่ดี และกฏระเบียบข้อบังคับ กติกาของกีฬาฟุตซอล
    - 2.2.3 โดยจะมีการฝึกซ้อมฟุตซอลทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.30 -17.30 น.วันละ 1 ชม. เป็นเวลา 100 วัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 10 กันยายน 2566

4. สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามฟุตบอล ตั้งระหว่างตึก 28 และ 29

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 17,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่ากระดาษและอุปกรณ์ในการลงชื่อและทำทะเบียนประวัตินักกีฬาฟุตซอล จำนวน 1 ชุดๆละ 1,000 บาท (ใช้ 92 วัน) เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 คน x 6 ชม. เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ35 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 85 บาท จำนวน 30 คนๆละ 1 มื้อ เป็นเงิน 2,550.00 บาท
- ค่าลูกฟุตซอลจำนวน 10 ลูกๆละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพร่างกายที่ดี
    2. เด็กและเยาวชนมีภาวะผู้นำ มีความอดทนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้กีฬาฟุตซอลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. เด็กและเยาวชนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้านการเล่นฟุตซอล
    4. หลังเสร็จสิ้นโครงการเด็กและเยาวชนยังมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  พัฒนาสตรีชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     9. อื่นๆ(ระบุ) กีฬาฟุตซอล

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)พัฒนาสตรีชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑


นางสาวกนกพร ทองก้อน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต