โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 43

---------------------------------------------------------------------------

   

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 82

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 83

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 85

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 86

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 89

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 90

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 91

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 92

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 93

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 98

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 99

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 100

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 102

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 103

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 104

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 106

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 109

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 110

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 111

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 112

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 113

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 114

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 115

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 116

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 117

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 118

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 120

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 126

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 133

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 134

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 135

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 136

           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 662.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 703.หลักการเหตุผล
    

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 744.วัตถุประสงค์    

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s1

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 177

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s2

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 178

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s3

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 179

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 180

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4sub

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 181

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$s4sub_oth

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 182

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    
   ขั้นดำเนินการ
    
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
     จำนวน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$target_num

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 199

  คน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$target_desc

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 201


   กิจกรรม :

7. ระยะเวลาดำเนินการ

8. สถานที่ดำเนินการ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$location

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 2159. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 18,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ตร.ม.ละ 200 บาท จำนวน 10 ตร.ม. เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ลูกวอลเลย์บอลมิกาซ่า V390W จำนวน 20 ลูก ราคาลูกละ 650 บาท เป็นเงิน13,000 บาท เป็นเงิน 13,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายวันเเรก จำนวน 1 คน จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 24 คน เป็นเงิน 600.00 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$project_act2

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 232

 หน่วยงาน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$responsible

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 232


ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$project_act1

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 242

( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$project_position

Filename: views/home_khotho1_det_new.php

Line Number: 243 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต