โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษา มีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    1.1.3 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ100 ของผู้พิการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.2.2 ร้อยละ100 ของผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษาการทำความสะอาดช่องปาก และทันตสุขภาพกับโภชนาการตามความเหมาะสม
    1.2.3 ร้อยละ40 ของผู้พิการได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จำนวน 30 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา จำนวน30 คน และได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช จำนวน15 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ2565 เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
    - 2. จัดเตรียมของสนับสนุน ได้แก่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพช่องปาก แผ่นพับ สื่อความรู้ทันตสุขศึกษา แปรงสีฟัน ยาสีฟันและฟลูออไรด์วานิช
    - 3. ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้พิการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก
    - 2. ให้ทันตสุขศึกษา การทำความสะอาดช่องปาก (การแปรงฟัน การเช็ดเหงือก การใช้ไหมขัดฟัน)
    - 3. ทาฟลูออไรด์วานิช
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,977.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์สาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันผู้พิการ(แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกระเป๋าใส่อุปกรณ์สาธิต) จำนวน 30 ชุดๆละ 85 บาท เป็นเงิน 2,550.00 บาท
- ค่าฟลูออไรด์วานิช จำนวน 1 หลอดๆละ 1427 บาท เป็นเงิน 1,427.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,977.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,977.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. จำนวนผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    2. จำนวนผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษา การดูแลทำความสะอาดช่องปาก
    3. จำนวนผู้พิการได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต