โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษา มีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    1.1.3 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ100 ของผู้พิการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.2.2 ร้อยละ100 ของผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษาการทำความสะอาดช่องปาก และทันตสุขภาพกับโภชนาการตามความเหมาะสม
    1.2.3 ร้อยละ40 ของผู้พิการได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จำนวน 30 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา จำนวน30 คน และได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช จำนวน15 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ2565 เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
    - 2. จัดเตรียมของสนับสนุน ได้แก่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพช่องปาก แผ่นพับ สื่อความรู้ทันตสุขศึกษา แปรงสีฟัน ยาสีฟันและฟลูออไรด์วานิช
    - 3. ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้พิการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก
    - 2. ให้ทันตสุขศึกษา การทำความสะอาดช่องปาก (การแปรงฟัน การเช็ดเหงือก การใช้ไหมขัดฟัน)
    - 3. ทาฟลูออไรด์วานิช
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 4,127.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์สาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันผู้พิการ(แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกระเป๋าใส่อุปกรณ์สาธิต) จำนวน 30 ชุดๆละ 90 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- ค่าฟลูออไรด์วานิช จำนวน 1 หลอดๆละ 1427 บาท เป็นเงิน 1,427.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,127.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. จำนวนผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    2. จำนวนผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษา การดูแลทำความสะอาดช่องปาก
    3. จำนวนผู้พิการได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต