โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเกาให้นักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิคภาพและสมาธิต่อการเรียนที่ดี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาเหาอย่างถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาเป็นเหาซ้ำภายใน 3 เดือน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 323 คน
    นักเรียนหญิงโรงเรียนดวงกมล ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจคัดกรองนักเรียนในเรื่องเหาแต่ละชั้นเรียน และสรุปเพื่อเป็นข้อมูลของการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - แจกใบความรู้เรื่องโรคเหาให้กับครูประจำชั้นเรียน เพื่อนำแจกผู้ปกครอง
    - แจกแชมพูกำจัดเหาให้กับนักเรียนที่ตรวจพบว่าเป็นเหา คนละ 2 ซอง ในระยะเวลา 2 เดือน
    - ตรวจและติดตามประเมินผลเดือนละ 1 เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 56,020.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หวีสางเหาไฟฟ้า จำนวน 24 ห้องๆ ละ 1 อันๆ เครื่องละ 400 บาท เป็นเงิน 9,600.00 บาท
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ (ห่อละ300 [บาท จำนวน 100 ใบ) จำนวน 4 แพ็คๆ 300 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 ml.( ซองละ70บาท/คนละ2 ซอง/2เดือน รวม680ซอง) นักเรียน 340 คน เป็นเงิน 45,220.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,020.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่พบนักเรียนเป็นเหาในโรงเรียน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต