โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกายในระดับดี - ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    สมาชิกบ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านฟ้าลากูน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะ และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการฯ
    - เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานผู้นำออกกำลังกาย
    - ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 72ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 21,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 72 ชม.ๆละ300 บาท เป็นเงิน 21,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
    2. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างถูกต้อง
    3. ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน


นายอนันต์ ยศพลวัฒน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนบ้านฟ้าลากูน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต