โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต



pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยแอโรบิคอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (18 คน)
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิดอันตรายของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น จากการเล่นแอโรบิค
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนซอย 83

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้กับคณะทำงาน
    - ติดต่อประสานหาผู้นำ ในการนำเต้นแอโรบิค
    - เตรียมสถานที่ อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานโครงการ
    - ดำเนินงานกิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิค วันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนซอย 83

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 41,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย (ค่าจ้าง 300 บาทต่อชั่วโมง จำนวน 100 ชั่วโมง) เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ป้ายไวนิล กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- - ค่าซื้อโต๊ะผู้นำเต้น 2000 บาท (ที่เหลือชุมชนออกเอง) เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าชุดเครื่องเสียง เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. มีสมาชิกที่สนใจออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนซอย 83
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วย การเต้นแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนซอย 83


นายสมศักดิ์ วิริยะวงศานุกูล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนซอย 83

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต