โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2564

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา
    1.1.2 เพื่อให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุในเด็กนักเรียนชั้น อ.3 และชั้นป.1-6
    1.1.3 เพื่อให้บริการอุดฟันในเด็กนักเรียนชั้นป.1-6 ที่มีฟันแท้ผุ
    1.1.4 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ90 ของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.2.2 ร้อยละ30 ของนักเรียนชั้นป.1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 6500 คน
    นักเรียนชั้นอนุบาล 3,ป.1-6 ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    - ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเด็กชั้นอนุบาล
    - ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันและการรักษาทางทันตกรรมเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-ุ6 และชั้นอนุบาล 3
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจำนวน 13 โรงเรียน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 99,910.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ฝึกทักษะการแปรงฟันได้แก่แปรงสีฟันและยาสีฟันจำนวน 2328 ชุดๆละ 35 บาท เป็นเงิน 81,480.00 บาท
- น้ำยาย้อมแผ่นคราบแบคทีเรีย จำนวน 80 ขวดๆละ25 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- จัดประชุมครูจำนวน 4 ครั้งๆละ 20 คน -ค่าอาหารกลางวันมื้อ ละ 75 บาท 20 คน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- จัดประชุมครูจำนวน 4 ครั้งๆละ 20 คน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวันๆละ 50 บาท 20 คนจำนวน 4 วัน เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- หลอดดูดน้ำลายจำนวน 10 ถุง(100ชิ้น/ถุง)ๆละ 53 บาท เป็นเงิน 530.00 บาท
- วัสดุอุดกลาสไอโอโนเมอร์(Fuji IX) จำนวน 2 ชุดๆละ 1800 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- วัสดุอุดกลาสไอโอโนเมอร์(Fuji VII) เป็นเงิน 1,900.00 บาท
- rubber cup จำนวน 2 โหลๆละ 200 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 99,910.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,910.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. การเข้าถึงบริการทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาครอบคลุมมากขึ้น
    2. ร้อยละของเด็กฟันดีไม่มีผุ (cavity free)เพิ่มสูงขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต