โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กลุ่มแอโรบิกเพื่อสุขภาพช้างทอง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยล้ะ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึ่งพอใจเป็นอย่างมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประชาชนและคณะกรรมการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผน ดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานกับวิทยากร และ เลือกสถานที่
    - ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ เวลา17.30-18.30 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ หมู่บ้านช้างทอง ซอย 37

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 41,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร เป็นเงิน 300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ที่เข้าร่วมกับกิจกรรม มีสุขภาพที่ดีขึ้น
    2. ผู้ที่เข้าพึงพอใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    3. ประชาชนในชุมชนพึงพอใจ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มรักษ์สุขภาพ 37
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มรักษ์สุขภาพ 37


นางสาว เสาวลักษณ์ ปาวะนา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มรักษ์สุขภาพ 37

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต