โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทราบผลการตรวจ
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการดูแลทันตสุขภาพทั้งฟันธรรมชาติและฟันเทียมของตนเองได้
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีความประสงค์รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือฟันเทียมบางส่วนถอดได้ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือฟันเทียมบางส่วนถอดได้ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงทาฟลูออไรด์
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทราบผลการตรวจ รวมถึงได้รับความรู้ทันตสุขศึกษา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 451 คน
    1. ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต 415 คน 2. ผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้และยังมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ (ส่งต่อจาการคัดกรอง) 36 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. ติดต่อประสานกับเทศบาลนครรังสิตเพื่อออกตรวจในชมรมผู้สูงอายุ
    - 2. จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน ได้แก่ แบบตรวจสุขภาพช่องปาก แผ่นพับ หรือสื่อการสอนให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฟลูออไรด์วานิช และพู่กันทาฟลูออไรด์
    - 3. ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ สอนแปรงฟัน ให้ทันตสุขศึกษา
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. ให้ทันตสุขศึกษาผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ สอนการใช้แปรงซอกฟันแก่ผู้สูงอายุที่ยังมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่และมีความจำเป็นต้องใช้
    - 2. ทาฟลูออไรด์วานิชผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียมและยังมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่
    - 3. ตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ สอนแปรงฟัน ให้ทันตสุขศึกษา
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ 1. คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 2. ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,332.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้สูงอายุ (แปรงสีฟันผู้ใหญ่, ยาสีฟันผู้ใหญ่ 160 กรัม) จำนวน 451 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 36,080.00 บาท
- อุปกรณ์สาธิตการดูแลช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ (แปรงซอกฟันมีด้าม) จำนวน 36 อันๆละ 75 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- ค่าฟลูออไรด์วานิช จำนวน 1 กล่องๆละ 1,427 บาท เป็นเงิน 1,427.00 บาท
- ค่าพู่กันสำหรับใช้ทาฟลูออไรด์ จำนวน 1 กล่องๆละ 125 บาท เป็นเงิน 125.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,332.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ มีสุขภาพช่องปากที่ดี และฟันผุลดลง รวมถึงได้รับบริการใส่ฟันเทียม มีความพึงพอใจและสามารถใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นาย รังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต