โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพี่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตที่สนใจออกกำลังกายด้วยลีลาศ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชน
    - ประสานงานกับผู้นำการออกกำลังกาย
    - จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
    - จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการทำโครงการ
    - เขียนโครงการเพื่อนำเสนอในการอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
    - มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ
    - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
    - ดำเนินโครงการสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. วันอังคาร 13.00 - 14.00 น. วันพุธ เวลา 11.00 - 12.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 14 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารหอประฃุม 100 ปี ธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 137 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,100.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร ลูกแม๊ค คลิปหนีบกระดาษ กระดาษกาว แผ่นป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 42,100.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ
    2. ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และใส่ใจรักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมออกกำลังกายด้วยลีลาศ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต


นายวชิร จึงสุขสมบัติ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต