โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2564

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล นครรังสิตให้มีประสิทธิภาพ
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    1.1.3 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผลการประเมินการบริหาร จัดการกองทุนมากกว่า ร้อยละ 90
    1.2.2 มีกิจกรรม/โครงการตอบสนองครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
    คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตัวแทนสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ และกลุ่มหรือองค์กรชุมชน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
    - จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน และสร้างช่องทางการเข้าถึงกองทุน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
    - จัดงานนิทรรศการมหกรรมสุขภาพคนรังสิต
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ
    - พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ
    - จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน
    - จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน
    - ค่าใช้สอย เช่น ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domain และ hosting ฯลฯ
    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 900,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยจ่ายเป็น - ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าสำเนาเอกสาร เป็นเงิน 99,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ เป็นเงิน 160,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นเงิน 133,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่- วัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A 4 ปากกา หมึกเครื่องโทรสาร ฯลฯ - วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเครื่องพริน์เตอร์ เมาท์ แผ่นCD แผ่น DVD ฯลฯ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 100,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 492,400.00 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000.00 บาท
- โปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 2 โปรแกรมๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600.00 บาท
- โปรแกรมสำนักงาน จำนวน 2โปรแกรมๆละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000.00 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆละ 130,000 บาท เป็นเงิน 130,000.00 บาท
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิเตอร์แม่ข่าย 1 ชุดๆละ 28,000 บาท เป็นเงิน 28,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 231,600.00 บาท
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- กล้องดิจิตอล Full Flem พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 160,000 บาท เป็นเงิน 160,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 160,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
- เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 8 ค่าเช่า domain และ hosting เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 16,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี
    2. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
     7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต