โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนธัญบุรีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงโทษและอันตรายของสารเสพติด
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้ถึงวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติด
    1.1.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
    1.2.3 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2900 คน
    นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ทั้งหมด 2,900 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุม วางแผนดำเนินการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันยาเสพติด จำนวน 2 วัน
    - กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 วัน
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 55,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนตัวแทนห้องละ 1 คน 1 วัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนค่าน้ำดื่มในการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 2,900 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ) - ค่าเครื่องดื่ม 2,900 คน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 29,000.00 บาท เป็นเงิน 29,000.00 บาท
- จัดทำป้ายรณรงค์ต่อตานยาเสพติดตามสถานที่ในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 55,600.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการอบรมแกนนำและกลุ่มเสี่ยง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพกายและจิตดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
    2. นักเรียนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยสิ่งเสพติดทุกชนิด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต