โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงอันตรายและภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    ประชาชนในชุมชนรัตนโกสินทร์กลุ่ม 5

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม จพสช. ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
    - ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจวัดความดันโลหิต อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/ราย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 30 เมษายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 4,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษA4 ปากกา เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน
    2. ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพตนเองได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5


นางสาวเพชรนภา ทิพย์เนตร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต