โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างกระบวนการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
    1.1.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนากำหนดรูปแบบ กลไก การดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย เพื่มขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 95 มีแผนงานหรือยุทธศาสตร์ ที่เป็นกลไกสามารถรองรับการเข้าสูสังคมสูงวัย ได้ครอบคลุม 4 มิติ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 95 คน
    คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนานโยบาย ระบบ กลไก เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และกลุ่มประชาชน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - 1. ดำเนินงาน 2 กิจกรรม
    - 1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ให้ประชาชน
    - 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการ คณะกรรมการพัฒนานโยบาย ระบบ กลไก เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,525.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 25 บาท เ เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ 1 คน จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน เป็นเงิน 600.00 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น ปากกา กระดาษ A 4 เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,800.00 บาท
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน เป็นเงิน 600.00 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 3 ชัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,200.00 บาท
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ จัดประชุมจำนวน 3 ครั้งๆละ 15 คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 2 ชั่วโมง ( 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาทจำนวน 15 คน 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,125.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,525.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,525.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในประเด็น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
    2. เกิดกระบวนการพัฒนากำหนดรูปแบบ กลไก และแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรม จพสช.นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรม จพสช.นครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต