โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้แกนนำผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อลละ 90 ของแกนนำชมรมผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของแกนนำชมรมผู้สูงอายุสามารถดำเนินกิจกรรมในชมรมได้เอง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 110 คน
    คณะกรรมการ/แกนนำชมรมผู้สูงอายุ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและสิทฺธิประโยชน์ต่างๆตามกฏหมายกำหนดสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 63,900.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 110 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 110 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 8,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 ท่าน 4 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ เอ 4 ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- กระเป๋าเอกสาร 110 ใบๆละ 250 บาท เป็นเงิน 27,500.00 บาท
- ป้ายพลาสวูด ขนาด 80x30 ซ.ม พร้อมด้ามถือ จำนวน 12 ป้ายๆละ 1500 บาท เป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,900.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. แกนนำชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด
    2. แกนนำชมรมผู้สูงอายุ สามารถดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต