โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
    1.1.2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ฟังรายการมีการถามตอบและร่วมกิจกรรมของทางรายการ
    1.2.2 ผู้ฟังรายการมีการประเมินและติชมรายการผ่านไปรษณียบัตร
    1.2.3 ร้อยละ 2 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ร่วมกิจกรรม
    1.2.4 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับ-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2000 คน
    ประชาชนทั่วไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- -ประชุมสมาชิกในกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเสนอโครงการและขอมติจากกลุ่มในการหาผู้รับผิดชอบโครงการ
    - -เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- -ประชุมสมาชิกในกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเสนอโครงการและขอมติจากกลุ่มในการหาผู้รับผิดชอบโครงการ
    - -เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
    - -ประชุมกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
    - -ประสานข้อมูลกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรครวมทั้งข่าวสารของเทศบาล
    - -จัดรายการวิทยุช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 28 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ สถานีวิทยุชุมชนรังสิตพัฒนา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 216,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนจัดรายการวิทยุ 2 คนๆละ363วันๆละ200ต่อคน เป็นเงิน 145,200.00 บาท
- ค่าสถานีวิทยุรังสิตพัฒนา เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรม เป็นเงิน 10,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
    2. กลุ่มเป้าหมายถึงพอใจในสาระและรายละเอียดการจัดรายการ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี


นางอุไร มาศวิเชียร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต