โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนเพียรปัญญา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กเล็กและ เด็กก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กร่วมกันควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อใน เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ปลอดจากโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
    โรงเรียนเพียรปัญญา

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
    - ป้องกัน และควบคุมเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - ตรวจ คัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพียรปัญญา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5,580.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือ 250 มล. 12 ขวด ๆละ 75 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือ ชนิดเติม ขนาด 200 มล. 120 ขวด ๆละ 39 บาท เป็นเงิน 4,680.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,580.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,580.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    2. ลดการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนเพียรปัญญา
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนเพียรปัญญา


นางสาวนที รักธัญญะการ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพียรปัญญา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต