โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิตมาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิทยากรอื่นๆ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ศาลเจ้าไต่ฮงกงรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 87,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ A 4 เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงระบบสปริง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000.00 บาท
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,980.00 บาท
วันที่ 8 มกราคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 จำนวน 1 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 480.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,980.00 บาท
วันที่ 9 มีนาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
วันที่่ 10 พฤษภาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,500.00 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม จำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,920.00 บาท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กิจกรรมกลุ่ม จำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 480 บาท เป็นเงิน 1,920.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,920.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง


นายครรชิต อมรทิพย์รัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต