โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสานักจัดการสุขภาพชุมชน รุ่น 3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถขับเคลื่อนดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายที่อบรม หลังจากอบรม 3 เดือนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 20 ของโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านการอมรม (ผู้ผ่านการอบรมต้องมีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
     เป็นสมาชิก จพสช. หรือกลุ่มคนที่สนใจเข้ามาเป็นแกนนำการดูแลสุขภาพของชุมชน อายุ ตั้งแต่ ๒๕ ปี ขึ้นไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุม คณะกรรมการ จพสช. เพื่อขอมติในการดำเนินโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมอมรมทราบถึงเกณฑ์การอบรม และรับสมัครผู้เข้าอบรม
    - ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร กำหนดกิจกรรมในการอบรม
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินกิจกรรมอมรบเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 68,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
อบรมวันที่ 5 มิถุนายน 2564
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ5 ชั่วโมง เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน จำนวน 100 คนละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 22,100.00 บาท
อบรมวันที่ 6 มิถุนายน 2564
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน จำนวน 100 คนละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 23,300.00 บาท
อบรมวันที่ 7 มิถุนายน 2564
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน จำนวน 100 คนละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 23,300.00 บาท
หมายเหตุ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เป้าหมายการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสานักจัดการสุขภาพชุมชน รุ่น 1-2 ลดลง จึงมี กระเป่าเอกสาร อุปกรณ์ประกอบการอบรม ประกอบด้วยคู่มือการอบรม แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ปากกา ปากกาเคมี 2 หัว กระดาษฟลิปชาร์ต ฯลฯ จำนวน 100 ชุด เหลืออยู่ การอบรมรุ่นที่ 3 จึงขอสนับสนุนค่าอาหาร และ วิทยากร
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    2. กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรม จพสช.นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรม จพสช.นครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต