โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำ อย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตชุมชนหมู่ 5และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานผู้นำการออกกำลังกายและสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยนาฏศิลป์ไทย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 10 กันยายน 2564

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1 ท่าน จำนวน 137 ชม ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,100.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา แฟ้มซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
    2. ประชาชนมีความสนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    3. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คุณภาพชีวิตดีขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  นาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยนาฏศิลป์ไทย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)นาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต


นางนันท์นภัส บุญละหุ่งเพ็ชร์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต