โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม
    1.1.3 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
    1.1.4 เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
    1.1.5 เพื่อเป็นการรับรองผลการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้โดยการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
    1.ผู้ประกอบกิจการ จำนวน 200 คน 2.ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 300 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการอบรม จำนวน 7 ครั้ง
    - บรรจุโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 4 ครั้ง รวม 200 คน และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 ครั้ง รวม 300 คน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 284,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 4 ครั้ง ๆละ 50 คน รวม 200 คน ดังนี้
- ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา น้ำยาลบคำผิด กระดาษการ์ดแข็ง เป็นต้น เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย จำนวน 6 ชั่วโมง ๆละ 600 จำนวน 4 วันๆละ 3,600 บาท เป็นเงิน 14,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวมจำนวน 200 คน เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 วันๆ ละ 75 บาท รวมจำนวน 200 คน เป็นเงิน 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 49,400.00 บาท
2.หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 300 คน ดังนี้
- ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา น้ำยาลบคำผิด กระดาษการ์ดแข็ง เป็นต้น เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆละ 600 จำนวน 3 วันๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 วัน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท รวมจำนวน 300 คน เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 วันๆ ละ 75 บาท รวมจำนวน 300 คน เป็นเงิน 22,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 50,400.00 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้
- ค่าจัดทำคู่มือผู้ประกอบการด้านอาหาร ขนาด เอ4 ปกอาร์ตมัน 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า เนื้อในปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 24 หน้า เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา จำนวน 400 เล่มๆละ 240 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 96,000.00 บาท
- ค่าจัดทำคู่มือผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ขนาด เอ4 ปกอาร์ตมัน 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า เนื้อในปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 28 หน้า เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา จำนวน 120 เล่ม ๆ ละ 260 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 31,200.00 บาท
- ค่าจัดซื้อสื่อการฝึกปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การเลือกซื้อภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องปรุงอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 500 ใบๆละ100 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม จำนวน 500 ใบๆละ10 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 184,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลอาหารของการประกอบการด้านอาหารที่ถูกต้อง
    2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาและยกระดับการประกอบการด้านอาหารของตนเองให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
    3. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
    4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับหลักฐานรับรองผลการผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้านการสุขาภิบาลอาหาร

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผุ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต