โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่3

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับตนเองได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้าลากูน /วิทยากร /ผู้ร่วมกิจกรรม

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมทั้งหมด 7 ครั้ง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารสโมสรบ้านฟ้าลากูน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 47,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต 2 เครื่องๆ ละ 2500 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000.00 บาท
กิจกรรมเดือนมีนาคม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาทจำนวน 70 คน เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คนละ 75 บาท 70 คน เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาทจำนวน 70คน เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คนละ 75 บาท 70 คน เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
กิจกรรมเดือนมิถุนายน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาทจำนวน 70คน เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คนละ 75 บาท 70 คน เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม คนละ 50 บาทจำนวน 70 คน เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,500.00 บาท
เดือนสิงหาคม
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คนละ 75 บาท 70 คน เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาทจำนวน 70คน เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษเอ4 ปากกา แม็ก ลูกแม็กซ์ ลิควิก ฯลฯ เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติ และมีสุขภาพที่ดี
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่ 3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่ 3


นายสมบูรณ์ ไตรนิคม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต