โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกำจัดแหล่งแพร่พันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ลดการแพร่พันธ์ของยุงลายได้
    1.2.2 ร้อยละ 90 เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนไม่เป็นไข้เลือดออก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 175 คน
    นักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจจุดอับแสง จุดเสี่ยงที่ยุงจะวางไข่
    - ประชุมหารือการดำเนินการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
    - ดำเนินการติดตั้งเครื่องกับดักไข่ยุง ( 1 เครื่อง/30ตรม.)
    - บันทึกขัอมูลของการใช้เครื่่องกับดักไข่ยุงและข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - แจกเอกสารให้ความรู้เกี่่ยวกับไข้เลือดออก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,175.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องกับดักไข่ยุง ( 1 เครื่อง/30ตารางเมตร) ชุดละ 150 บาท จำนวน 7 ชุด เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- กระดาษ A4 1 รีม เป็นเงิน 125.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,175.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,175.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. แหล่งแพร่พันธ์ลูกนำ้ยุงลายลดลง
    2. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนลดการเกิดโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต