โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลและคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 52 คน
    เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) จำนวน 36 คน เด็กที่มีทุพโภชนาการ (ผอม) จำนวน 16 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน
    - เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการชั่่่งน้ำหนักและวัดส่งสูงเด็กและประเมินภาวะโภชนาการทุกเดือน
    - บันทึกผลในแบบบันทึก พร้อมกับแจ้งผู้ปกครองทราบ
    - กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะทุพโภชนาการ ให้สนับสนุนนมเพิ่มสัปดาห์ละ 9 กล่อง / คน และไข่ไก่วันละ 1 ฟอง/คน
    - กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน ให้จัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 34,330.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำกิจกรรม 1 คน ๆ ละ 300/ชั่วโมง จำนวน 36 ครั้ง (สัปดาห์ละ3ครั้ง) เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ไข่ไก่สำหรับเด็ก 16 คน (คนละ 1ฟอง/วัน จำนวน 90 วัน) 1,440 ฟอง ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 5,760.00 บาท
- นมจืดสำหรับเด็ก 16 คน (คนละ 9กล่อง/สัปดาห์ จำนวน 12 สัปดาห์ ) 1,728 กล่อง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 17,280.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 ม.*2.50 ม. เป็นเงิน 490.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,330.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักที่ลดลง
    2. เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการมีภาวะโภชนาการปกติ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต