โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รณรงค์การออกกำลังกายชมรมกีฬา บ้านฟ้าลากูน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ขึ้นไป
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    สมาชิกในหมู่บ้าน บ้านฟ้าลากูน ทุกเพศทุกวัย

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ
    - เสนอโครงการ จัดทำแผนงาน การทำประมาณค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เดินพาเหรด
    - จัดกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สวนสาธารณะและสนามกีฬาภายในหมู่บ้านฟ้าลากูน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 39,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอล ลูกปิงปอง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 200 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าเช้าเต้นท์ 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วยบ่าย 200 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต


นายอัครเดช ยุพเยาว์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต