โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อย่างมีคุณภาพ
    1.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ และรักษาอย่างรวดเร็ว
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ70ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ60ในการทำแบบทดสอบ/แบบสอบถาม
    1.2.2 ร้อยละ85ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ60ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อย่างมีคุณภาพ
    1.2.4 ร้อยละ100ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาตามสิทธิการรักษา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
    สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทีมงานศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
    - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 13 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 12 มิถุนายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น12 อาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 178,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก จำนวน 300 คน คนละ 370 บาท เป็นเงิน 111,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน คนละ25 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน คนละ75 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x6 เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ป้าย ขนาด 1.2x2.4 เมตรโครงไม้ พร้อมติดตั้งจำนวน 20 ป้าย เป็นเงิน 33,000.00 เป็นเงิน 33,000.00 บาท
- ค่าวัสดุในการอบรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกาน้ำเงิน ปากกาลบคำผิด ดินสอ เป็นต้น เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
    2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อย่างมีคุณภาพ
    3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ และรักษาอย่างรวดเร็ว

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต