โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      จินตลีลา นำพา ชีวีมีสุข

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้วิธีการออกกำลังกาย ที่เหมาะสม และ ทำอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริม ให้มีการออกกำลังกายตามแบบที่ชอบ อย่างต่อเนื่่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครั้ง ที่มีการจัดกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต รุ่นที่ 5 และ ผู้สนใจ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข เพื่่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่ม เพื่อเลือกประธาน และ กรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการ และ นำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำแผนปฏิบัติงาน และ มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
    - ประสานวิทยากร และ ผู้ดูแลสถานที่ เพื่อขอใช่ในการจัดทำกิจกรรม
    - อบรมเชิงปฏิบัติการโดยมี พิธีเปิดโครงการ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น.
    - กิจกรรมการออกกำลังกาย จินตลีลา นำพา ชีวีมีสุข ทุกวัน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 47,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 137 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,100.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 เมตร x 1.5 เมตร เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมาย มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และ ถูกต้อง
    2. กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มรักษ์สุขภาพ 5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยจินตลีลา

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มรักษ์สุขภาพ 5


นางอำนวยพร วัฒนนานนท์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มรักษ์สุขภาพ 5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต