โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่งได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ
    1.1.2 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนที่มารับวัคซีนคลินิกเด็กดีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-5 ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์
    1.1.3 เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองมีความในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับวัยก่อนเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับวัคซีนศูนย์บริการสาธารณสุข 1-5 ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 1530 คน
    1.เด็กก่อนวัยเรียนที่มารับวัคซีนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-5 จำนวน 700 คน -เด็กก่อนวัยเรียน 0-9 เดือน จำนวน 250 คน -เด็กก่อนวัยเรียน 9 เดือน - 4 ปี จำนวน 450 คน 2.เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต 6 แห่ง จำนวน 830 คน โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียนที่มารับวัคซีนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ เด็กวัยก่อนเรียนที่มารับวัคซีนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
    - ประสานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต 6 แห่ง
    - ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 และส่งรักษาต่อในรายที่พบปัญหาเร่งด่วน
    - สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
    - รายงานผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ 1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-5 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต 6 แห่ง โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 155,900.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ฟลูออไรด์วานิชโวโค 5% ขนาดบรรจุ 10 ml. จำนวน 80 หลอดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 80,000.00 บาท
- พู่กันสำหรับทาฟลูออไรด์วานิช จำนวน 20 กล่องๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ถุงมือ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 40 กล่องๆละ 160 บาท เป็นเงิน 6,400.00 บาท
- ชุดแปรงสีฟัน ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ถุงผ้าหูรูด จำนวน 450 ชุดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 36,000.00 บาท
- ถุงนิ้วทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 250 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 12,500.00 บาท
- ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- โมเดลเรื่องรอยโรคในช่องปาก(ฟันน้ำนม) จำนวน 1 ชิ้นๆละ 700 บาท เป็นเงิน 700.00 บาท
- โมเดลจำลองการขึ้นของฟันแท้แบบเหงือกนิ่ม ถอดแยกชิ้นได้ จำนวน 1 ชิ้นๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ผ้าก็อซสเตอไรส์ ขนาด 4x4 100 ชิ้น จำนวน 20กล่องๆละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- โมเดลของหวานที่ทำให้เกิดฟันผุ จำนวน 1 ชุดๆละ 2,300 บาท เป็นเงิน 2,300.00 บาท
- โมเดลอาหารหลัก 5 หมู่ จำนวน 1 ชุดๆละ 2500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,900.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต