โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      บริหารจัดการกองทุน 1ต.ค.-9มี.ค.

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 บริหารจัดการกองทุน 1ต.ค.-9มี.ค.
  1.2 ตัวชี้วัด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 34 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 9 กุมภาพันธ์ 2562

4. สถานที่ดำเนินการ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 508,434.88 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุมกรรมการครั้งที่ 1 / 2561 คณะทำงานใหม่ เป็นเงิน 731.88 บาท
- ค่าตอบแทนประชุม กก ครั้งที่ 3 / 2561 เป็นเงิน 8,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กก ครั้งที่ 3/61 เป็นเงิน 825.00 บาท
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/61 เป็นเงิน 4,800.00 บาท
- ค่าอารหว่างและเครืองดื่ม LTC ครั้งที่ 1/61 เป็นเงิน 475.00 บาท
- ค่าตอบแทนคณะ กก ครั้งที่ 1/61 คณะทำงานใหม่ เป็นเงิน 6,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กก ครั้งที่ 1/61 คณะทำงานใหม่ เป็นเงิน 475.00 บาท
- ค่าโปรแกรมคลังข้อมูลสุขภาพ p2 เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าโปรแกรมประชาสัมพันธ์ p1 เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าโปรแกรมประเมินผล p1 เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าโปรแกรมลงทะเบียน p2 เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- โครงการแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 179,930.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ มินิมาราธอน เป็นเงิน 43,763.00 บาท
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/62 เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่าง คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/62 เป็นเงิน 700.00 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/62 เป็นเงิน 3,235.00 บาท
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/62 เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่าง คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/62 เป็นเงิน 700.00 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คร้้งที่ 1/2562 เป็นเงิน 12,300.00 บาท
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เป็นเงิน 850.00 บาท
- คู่มือกองทุน เป็นเงิน 81,000.00 บาท
- ค่า antivirus เลข 416-60-0814 เป็นเงิน 700.00 บาท
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กองทุน เป็นเงิน 69,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508,434.88 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) บริหารจัดการกองทุน 1ต.ค.-9มี.ค.

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต


( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง 

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต