โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลและคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 49 คน
    อบรมครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) โรงเรียนเพียรปัญญา

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประเมินภาวะโภชนาการ
    - ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กเล็กที่พ่อแม่นำมาฝาก ทุก ๓ เดือน
    - บันทึกผลน้ำหนักและส่วนสูงในสุมดทะเบียนเด็กพร้อมแจ้งพ่อแม่ทราบและบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เชิญพ่อแม่เด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน น้ำหนักน้อยหรือผอมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลน้ำหนักเด็ก โดยวิทยากรจาก รพ. หรือ รพ.สตมีเนื้อหาดังนี้ (หรือตามหลักสูตรกรมอนามัย)
    - ครูผู้ดูแลเด็กร่วมกับพ่อแม่ในการแก้ปัญหาเด็กน้ำหนักเกินหรืออ้วน น้ำหนักน้อยหรือผอม
    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแนบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพียรปัญญา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 25,650.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 49 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,225.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรม 30 ชุด เป็นเงิน 1,625.00 บาท
- นมจืด 15 คนๆละ 9 กล่อง /สัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ไข่ไก่ 15 คนๆละ 1 ฟอง/วัน จำนวน 90 วัน เป็นเงิน 5,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,650.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการปกติ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนเพียรปัญญา
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนเพียรปัญญา


นางสาวนที รักธัญญะการ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต