โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ปอดดี ต้องฟื้นฟู

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง งานเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในเขตตำบลประชาธิปัตย์ แบบให้ยืมอุปกรณ์บริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) ไปใช้ที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะฟักฟื้น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 - ร้อยละ ๘๐ ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีอาการดีขึ้น มีอาการเหนื่อยลดลง วัดผลจากแบบประเมินความ ผู้ป่วยที่ได้รับอุปกรณ์บริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) ไปใช้ที่บ้าน จำนวน ๔๐ คน มีอาการดีขึ้น วัดผลจากแบบประเมินความเหนื่อย borg scale ม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) , ผู้ป่วยที่เจาะปอด (On ICD at Chest ) เพื่อขับของเสีย,ผู้ป่วยที่มีเสมหะ, ผู้ป่วยปอดแฟบ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจและคัดเลือกแกนนำที่สมัครใจ เพื่อช่วยติดตามค้นหา ให้ข้อมูลผู้ป่วย นัดหมายผู้ป่วย ลงเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในเขตตำบลประชาธิปัตย์ ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ในเขตตำบลประชาธิปัตย์ทั้งหมด ตามข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลประชา
    - ประชุมทีมสหวิชาชีพงานชุมชน /แกนนำชุมชน เพื่อชี้แจงหมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ แผนปฎิบัติงานเชิงรุก
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผน ในการให้การบริการในคลีนิคกายภาพบำบัด
    - จัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - ดำเนินการให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในตำบลประชาธิปัตย์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ เขตพื้นที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ ประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 30,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องเป่าบริหารปอด Tri-balls Incentive Spirometer) เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจของตำบลประชาธิปัตย์ทุกราย มีอาการเหนื่อยลดลง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีดึ้น ลดภาระการพึ่งพิงของญาติและผู้ดูแล

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
     7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต