โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รู้...ทัน...ครรภ์เกินกำหนด ลด Birth Asphyxia

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในตำบลประชาธิปัตย์ และพื้นที่ใกล้เคียง (เครือข่ายรพ.ประชาธิปัตย์) ได้รับการตรวจวินิจฉัย และเฝ้าระวังภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์จากเครื่องตรวจบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ทุกราย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 1. หญิงตั่งครรภ์ทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองทุกรายจากเครื่องตรวจบันทึกการเต้นของทารกในครรภ์
    1.2.2 2.ทารกแรกเกิดไม่เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 430 คน
    หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์และพื้นที่ใกล้เคียง (เครือข่ายรพ.ประชาธิปัตย์) ที่มาใช้บริการทุกราย

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เขียนโครงการ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
    - ประชุมชี้แจงผ่านแกนนำชุมชน/อสม. เพื่อให้ข้อมูลและค้นหากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในตำบลประชาธิปัตย์ ให้มาฝากครรภ์ และให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
    - ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุขของภาครัฐ เพื่อนัดหญิงตั้งครรภ์ให้มารับบริการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ทีมแกนนำชุมชน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกมาให้บริการ ตามที่พื้นที่เป้าหมาย ( ทุกวันพุธ ของเดือน โดยประสานงานไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของภาครัฐ เดือนละ 1 ครั้งต่อศูนย์บริการ ) โดยมีแกนนำชุมชนหรือประชาชนแนำนำมารับบริการ ถ้าพบว่ามีภาวะเสี่ยงของการตั้
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ม.1-ม.6 ตำบลประชาธิปัตย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข ในเครือข่าย

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 350,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องตรวจบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ และการบีบรัดตัวของมดลูก เป็นเงิน 350,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. 6.1 หญิงตั้งครรภ์ในตำบลประชาธิปัตย์ที่มาฝากครรภ์ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
    2. 6.2 หญิงตั้งครรภ์ในตำบลประชาธิปัตย์ และพื้นที่ใกล้เคียง (เครือข่ายรพ.ประชาธิปัตย์) ได้รับการดูแลในระยะคลอดตามมาตรฐาน และส่งผลให้ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย”

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
     7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต