โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายด้วยเปตอง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาทางด้านร่างกายในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อ แขน ขา และการทรงตัว
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    สมาชิกกลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญและผู้สนใจ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมสมาชิกในกลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญเพื่อเสนอโครงการและขอมติจากกลุ่มในการหาผู้รับผิดชอบโครงการ
    - เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน เวลา 17.00 – 18.00 น. โดยผู้นำออกกำลังกายจิตอาสามีประสบการณ์การเล่นเปตอง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ลานอเนกประสงค์ชุมชนอยู่เจริญ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ลูกเปตอง 12 ลูก 5 ชุด ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยเปตอง

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญ


นายธนชัย ทองศฤงคลี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต