โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนพิการ
    1.1.2 เพื่อให้คนพิการทราบถึงสิทธิประโยชน์คนพิการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนเองสามารถขอรับการช่วยเหลือได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 106 คน
    คนพิการ,ผู้ดูแลคนพิการที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตและผู้เข้าร่วมอบรม

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมอุปกรณ์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบและสิทธิคนพิการ
    - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนพิการ
    - ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของคนพิการ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด
    - จัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน 1 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศุนย์บริการสาธารณสุข 1 (สินสมุทร) ศุนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 20,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย อบรมกลุ่มละ 2 ครั้ง ตลอดโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการอบรม คนละ 25 บาทX50 คน/ครั้งX6 ครั้ง เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอบรมในกิจกรรม 240 ชุด x 50 บาท เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. คนพิการเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ


นายบำรุง สมพืช ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต