โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 24 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครรรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมคณะกรรมการในการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรม การออกกำลังกายด้วยโปงลาง จำนวน 49 ครั้ง สัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 15,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1 คน จำนวน 48 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท จำนวน 48 ครั้ง เป็นเงิน 14,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม กระดาษ ปากกา เป็นต้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกมีการออกกำลังกายร่วมกัน
    2. สมาชิกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอีสาน

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต