โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/จิตอาสา นักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน /การป้องกันอุบัติเหตุจราจร
    1.1.2 2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแกนนำชุมชน/จิตอาสา ในการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ถูกต้องตามความเหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 แกนนำชุมชน/จิตอาสา สามารถตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
    1.2.2 ร้อยละ 80 แกนนำชุมชน/จิตอาสา และนักเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้ และทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน /การป้องกันอุบัติเหตุจราจร
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 400 คน
    แกนนำชุมชน ( ม.1-ม.6 จำนวน 160 คน ) นักเรียนมัธยมศึกษ จำนวน 240 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ แกนนำชุมชน/จิตอาสา นักเรียนมัธยมศึกษา ที่สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สอน/สาธิต เพื่อให้ความรู้ สร้างทักษะในการคัดกรองโรคเรื้อรังแก่ประชาชน ทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื
    - จัดตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดูแลซักถาม ให้คำแนะนำในระหว่างก่อนหลังการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ
    - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เนื้อหารูปแบบวิธีดำเนินงานอบรม สอน สาธิต การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดทักษะ แม่นยำ ถูกต้อง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดประชุม ชี้แจงตามแผนให้บริการเชิงรุก กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เนื้อหารูปแบบวิธีดำเนินงานอบรม สอน สาธิต การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดทักษะ แม่นยำ ถูกต้อง ความรู้ สร้างทักษะในการคัดกรองโรคเรื้อรังแก่ประชาชน ทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้
    - ติดตามประเมินผล 1 มิถุนายน 2562- 13 กันยายน 2562
    - ออกเยี่ยมติดตาม ประเมินผล แกนนำชุมชน/จิตอาสา /นักเรียนมัธยมศึกษ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและเพิ่มทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ การช่วยเหลือ การคัดกรองโรคเรื้อรังการช่วยฟื้นคืนชีพ ป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการใ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ หมู่1-หมู่6 ต. ประชาธิปัตย์/โรงเรียนมัธยมในเขตรับผิดชอบ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 479,720.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าหูฟัง Stethoscope (ผู้ใหญ่) เป็นเงิน 28,000.00 บาท
- ค่าหูฟัง Stethoscope (เด็ก) เป็นเงิน 7,000.00 บาท
- เครื่องวัดความดันโลหิต (ปรอท) แบบล้อลาก เป็นเงิน 25,500.00 บาท
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ เป็นเงิน 6,500.00 บาท
- นาฬิกาจับเวลาเตือนด้วยเสียง เป็นเงิน 77,040.00 บาท
- Mascot รถ 1669 ติดไซเรนเปิดไฟได้ เป็นเงิน 32,000.00 บาท
- Mascot คนสวมชุดลวดลายคล้ายสไปเดอร์แมนใส่หมวกกันน็อคเต็มใบ เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติชนิดพกพา (AED) เป็นเงิน 240,000.00 บาท
- เตียงสนามสำหรับผู้ป่วย เป็นเงิน 5,700.00 บาท
- โทรทัศน์ LG 43 นิ้ว เป็นเงิน 27,980.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,720.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. แกนนำชุมชน/จิตอาสา / นักเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้ และทักษะในการคัดกรองโรคเรื้อรังในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน /การป้องกันอุบัติเหตุจราจร
    2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของแกนนำชุมชน/จิตอาสา/ นักเรียนมัธยมศึกษา และการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต