โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจก และประสานหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสิต เพื่อส่งต่อผู้ที่ป่วยโรคต้อกระจกให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
    1.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาในผู้สูงอายุ ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาสายตา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ร้อยละ 80
    1.2.2 ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตา ร้อยละ 85
    1.2.3 ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 1500 คน
     ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปี

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องปัญหาสายตา ตรวจคัดกรองความผิดปกติของสายตา โดยทีมแพทย์ และตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก รวมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสิต เพื่อส่งต่อผู้ที่ป่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรักษา
    - ดำเนินการตัดแว่นสายตาพร้อมเลนส์เฉพาะบุคคล ในผู้สูงอายุที่มีภาวะผิดปกติของสายตา
    - มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต และอาคาร 100 ปี ธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 572,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1500 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 37,500.00 บาท
- ค่าตรวจคัดกรองความผิดปกติของตา 1500 คน ๆละ 250 บาท เป็นเงิน 225,000.00 บาท
- จัดจ้างทำแว่นสายตาพร้อมเลนส์เฉพาะบุคคล จำนวน 1500 อัน ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท
- ค่าจัดทำแว่นสายตาเพิ่มเติมพิเศษเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติอื่น ๆ เช่น สายตาเอียง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ อื่นๆ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 572,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถแก้ไขปัญหาสายตาในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้มองเห็นได้เหมือนเดิม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    2. ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการส่งต่อ เพื่อรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต