โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndormes)
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อ ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรมและให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายตามวิธีแนะนำได้อย่างเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - เสนอแผนงาน/โครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562 ในการจัดทำแผนงานและกิจกรรม
    - - วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ/เชิญชวนประชาชนกลุ่มวัยทำงานเข้าร่วมโครงการฯ
    - - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - จัดอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndormes) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในด้านการออกกำลังกายและจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม
    - - กิจกรรมติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,350.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 75 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ปากกา แฟ้มพลาสติก เป็นเงิน 1,100.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน 50 คน ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,350.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndormes)

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต


นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต