โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร สินค้า ที่มีฉลากอันตรายต่อสุขภาพได้
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงช่องทางในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 เชิงปริมาณ มีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
    1.2.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้และบริโภคสินค้าที่ถูกต้องปลอดภัย (วัดจากแบบสอบถาม)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 230 คน
    ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต (ผู้เข้าอบรม) วิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารฯ แขกผู้มีเกียรติ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจทราบ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
    - ดำเนินการจัดอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 (อาคารจอดรถยนต์) สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 37,850.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 230 คน เป็นเงิน 11,500.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 230 คน คนละ 75 บาท เป็นเงิน 17,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม ได้แก่ กระดาษ สมุด ปากกา แฟ้ม A4 เป็นเงิน 5,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,850.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคและใช้สินค้าได้อย่างถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในชีวิตประจำวันได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต


นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต