โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพและการป้องกันการเกิดโรคต่างๆของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและออกกำลังกายในภาวะอาการปวดที่เกิดจากกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพและการป้องกันการเกิดโรคต่างๆของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในระดับ ดี-ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 70 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและออกกำลังกายในภาวะอาการปวดที่เกิดจากกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในระดับ ดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมอุปกรณ์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและอบรมให้ความรู้เป็นรายบุคคล
    - เก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผลการตรวจร่างกายด้วยโปรแกรม SPSS ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
    - จัดโปรแกรมการรักษาเป็นรายบุคคลเพื่อกลับไปฟื้นฟูเองที่บ้าน
    - จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อ ดังนี้ Office syndrome, ปวดหลัง, ข้อเข่าเสริม, ปวดไหล่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
    เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (AT2C)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 21,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล เป็นเงิน 21,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. จำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากโรคในกลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื้อลดลงพร้อมทั้งลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำได้นานขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต