โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    ในปัจจุบันประเทศไทยของเราเริ่มเดินหน้าเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศทางยุโรป นับจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉลี่ยแล้วทุกปี ประเทศไทยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1 แสน คน โดยที่นับที่เกณฑ์อายุเริ่มต้นที่ 65 ปี เป็นต้นไป ระบบทางสาธารณสุขของไทยได้ตระหนกถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดเตรียมแผน และโครงการต่าง ๆ รองรับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้สูงอายุเหล่านั้น เช่นกันในทางทันตกรรม หรือทางทันตสาธารณสุขเราก็มีมาตราการหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับเช่นกัน เนื่องจากผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในข่องปากเพียงอย่างเดียว แต่ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ร่วมด้วยเป็นต้น แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางสุขภาพใดๆ แต่ผู้สูงอายุก็มีความเสื่อมถอยของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งเนื้อเยื่อกระดูกและฟัน และอวัยวะที่รองรับฟัน ต่อมน้ำลาย และเยื่อเมือกต่างๆ ในช่องปาก เป็นต้น เหล่านี้ ย่อมทำให้ผู้สูงอายุ เกิดโรคและปัญหาต่าง ๆ ในช่องปากได้ง่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น ปัญหาสุขภาพช่องปากหลักๆ 7 ประการ ได้แก่ ฟันผุและรากฟันผุ โรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ ฟันสึก น้ำลายแห้ง การสูญเสียฟันและปัญหาจากการใส่ฟันปลอม มีแผลหรือรอยโรคมะเร็งในช่องปาก และปัญหาเรื่องระบบการบดเคี้ยว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องมาพบทันตแพทย์ การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอดติดเชื้อจากการสำลักซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น การดูแลช่องปากอย่างดีจะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาจมีอาการกลืนลำบากหรือสำลักง่าย ต้องให้อาหารทางสายยางหรือใส่ท่อช่วยหายใจ ปากแห้ง มีแผลในปาก การทำความสะอาดปากและฟันจึงต้องอาศัยเทคนิค หรืออุปกรณ์บางอย่างเป็นพิเศษ ผู้ดูแลควรทำความสะอาดปากและฟันของผู้สูงอายุทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและญาติได้มีทักษะในการดูแลทันตสุขภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจาก เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขและหาก ตรวจพบว่าสุขภาพช่องปากที่มีปัญหา ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการดูแลตามขั้นตอนการรักษาของงานทันตแพทย์นั้น ก็จะดำเนินการได้ทันท่วงที

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขหรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ร้อยละ 90
    1.2.2 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85
    1.2.3 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก ร้อยละ 100
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต 70 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครรังสิต เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดำเนินการ
    - จัดทำโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ เพื่อตรวจฟันและให้ความรู้ผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน ม.3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 181,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจัดซื้อโมเดลสอนการแปรงฟันชุดฟันแท้แบบพลาสติก จำนวน 2 ชิ้น ราคาชิ้นละ 2000 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อถุงมือ สำหรับตรวจโรค ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 กล่อง ราคากล่องละ 180 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 65000 บาท เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- เครื่องขูดหินปูน ระบบเพียโซอิเลคทริค จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50000 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดทำความสะอาดช่องปาก เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ไหมขัดฟัน เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม ถุงผ้า จำนวน 70 ชุด ราคาชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดตรวจฟันสามเกลอพร้อมถาด จำนวน 40 ชุด ราคาชุดละ 1000 บาท เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อกล่องพลาสติกใส มีฝาปิด จำนวน 1 อัน ราคาอันละ 500 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
         7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางสาวธิดารัตน์ ในผลดี
คนที่ 2 นายนพดล เนียมสี
คนที่ 3 นายนิพัฒน์พล บัวบุตร