โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขหรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ร้อยละ 90
    1.2.2 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85
    1.2.3 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก ร้อยละ 100
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต 70 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครรังสิต เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดำเนินการ
    - จัดทำโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ เพื่อตรวจฟันและให้ความรู้ผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน ม.3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 181,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจัดซื้อโมเดลสอนการแปรงฟันชุดฟันแท้แบบพลาสติก จำนวน 2 ชิ้น ราคาชิ้นละ 2000 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อถุงมือ สำหรับตรวจโรค ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 กล่อง ราคากล่องละ 180 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 65000 บาท เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- เครื่องขูดหินปูน ระบบเพียโซอิเลคทริค จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50000 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดทำความสะอาดช่องปาก เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ไหมขัดฟัน เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม ถุงผ้า จำนวน 70 ชุด ราคาชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดตรวจฟันสามเกลอพร้อมถาด จำนวน 40 ชุด ราคาชุดละ 1000 บาท เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- ค่าจัดซื้อกล่องพลาสติกใส มีฝาปิด จำนวน 1 อัน ราคาอันละ 500 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต