โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต
    1.1.2 เพื่่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน ได้รับทราบและเคารพกฎหมายจราจร
    1.1.3 เพื่่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่่เขตเทศบาลนครรังสิตลดลงร้อยละ 2
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2000 คน
    ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สัญจรในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ติดตั้งป้ายไวนิล แจกแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ระหว่างวันที่่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562
    - ติดตั้งป้ายไวนิล แจกแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่่ 12 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2562
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 3 มกราคม 2562
    เริ่มวันที่ 11 เมษายน 2562 สิ้นสุด 17 เมษายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ เขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 59,648.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
โครงการถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
- ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถนนปลอดภัยพร้อมโครงสำหรับติดตั้ง ในเทศกาลวันปีใหม่ จำนวน 30 แผ่น ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร เป็นเงิน 25,680.00 บาท
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 แผ่น ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 30,680.00 บาท
โครงการถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถนนปลอดภัยพร้อมโครงสำหรับติดตั้ง ในเทศกาลวันสงกรานต์ จำนวน 28 แผ่น ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร เป็นเงิน 23,968.00 บาท
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 แผ่น ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 28,968.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,648.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ลดง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล


นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต