โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษเรียนร่วม
    1.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
    1.1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมและกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (จากการทำแบบประเมิน)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่มีความสนใจ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
    - จัดเตรียมอุปกรณ์และ จัดอบรม “โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุม หงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 29,195.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน ผู้เข้าอบรม 70 คน วิทยากร 3 คน รวม73คน คนละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,650.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน 1 มื้อ ผู้เข้าอบรม 70 คน วิทยากร 3 คน รวม 73 คน คนละ 75 บาท เป็นเงิน 5,475.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน วิทยากรบรรยาย 1 คน บรรยาย 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 วิทยากรกลุ่ม 3 คน คนละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวม 14 ชั่วโมง เป็นเงิน 8,400.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร จำนวน 70 ชุด ชุดละ 50 บาท (ดินสอ แฟ้ม เอกสารการอบรม) เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- กระดาษ A4 จำนวน 5 รีม รีมละ 120 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- กระดาษการ์ด สีขาว 180 แกรม จำนวน 6 รีมๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 720.00 บาท
- กระดาษสี A4 80 แกรม 5 รีมๆ ละ 206 บาท (เขียว เหลือง ม่วง ฟ้า ชมพู) เป็นเงิน 1,030.00 บาท
- สีไม้มาสเตอร์อาร์ต 24 สี 2 หลๆ ละ 1,020 บาท เป็นเงิน 2,040.00 บาท
- สีเมจิ 2 โหลๆ ละ 1,020 บาท เป็นเงิน 2,040.00 บาท
- เทปเยือกกาว 2 หน้า 10 อันๆ ละ 27 บาท เป็นเงิน 270.00 บาท
- ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีดำ น้ำเงิน 6 แพคๆ ละ 145 บาท เป็นเงิน 870.00 บาท
- กรรไกร เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,195.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ
    2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษเรียนร่วม​​​​​​
    3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
    4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต


นางศิริวรรณ ปักษี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต