โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
     ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สรุปสถานการณ์การตกน้ำ -จมน้ำของเด็ก พบว่า จากทั่วโลกกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำ –จมน้ำ ปีละ 135,585 คน หรือเฉลี่ยวันละ 372 คน ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนปีละ 32,744 คน เฉลี่ยวันละ 90 คน ขณะที่ประเทศไทยมีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าประเทศที่พัฒนา แล้ว 5-15 เท่าตัว เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีซึ่งเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ จะสูงกว่าอุบัติเหตุจราจรประมาณ 2 เท่าตัว และมากกว่าไข้จากไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะและไข้เลือดออกถึง 24 เท่าตัว คิดเป็นจำนวนปีละ 1,420 คน หรือวันละ 4 คน ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีเด็ก และเยาวชนอาศัยอยูู่จำนวนมาก และมีเด็กที่ไม่ชอบน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็นอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะสนับสนุนและเปิดสอนการว่ายน้ำให้กับเด็ก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กให้มีจำนวนน้อยลง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถว่ายน้ำได้
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเอาตัวรอดได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายดำน้ำได้
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถลอยดัวในน้ำได้อย่างน้อย 30 วินาที
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
    เด็กอายุตั้งแต่ 5 - 12 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลประชาธิปัตย์ เวลาเรียนรวม 21 ชั่วโมง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
    - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในเขตเทศบาลได้ทราบ
    - จัดหาครูสอนว่ายน้ำ
    - จัดเตรียมสถานที่โดยใช้สระว่ายน้ำของเทศบาล
    - รับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- บรรยาย เรื่อง การว่ายน้ำ จำนวน 1 ชั่วโมง
    - สอนว่ายน้ำ วันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวม 20 ชั่วโมง ( กำหนดการสอนแนบท้ายเอกสารนี้)
    -
    -
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 เลขที่ 18/1 ซอยรังสิต - ปทุม 12 แยก 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,350.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรกลุ่มสอนว่ายน้ำ 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 24,000.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าแว่นตาดำน้ำ จำนวน 25 อันๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าน้ำดื่ม 25 คนๆละ 10 บาท ต่อวัน เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- วิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,350.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กสามารถเอาตัวรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
         7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต


นายพิเชษฐ์ ไหวติง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายบวร วิบูลย์ธนทรัพย์
คนที่ 2 นางสาวมยุรี ยิ้มละม้าย
คนที่ 3 นางสาววิภาวี ยศตันติ